ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

 

Το γραφείο μας ειδικεύεται στην ανάλυση και τον σχεδιασμό εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας και έργων βιομηχανίας. Έργα μεγάλης κλίμακας με υψηλές κατασκευστικές απαιτήσεις και αυστηρούς κανονισμούς έχουν αναλυθεί από τους συνεργάτες μας. Τα λεπτομερή παραδοτέα (αναλυτικές αναφορές, λεπτομερή σχέδια και υπηρεσίες BIM) υποστηρίζουν τους πελάτες μας και ενισχύουν την εργασία των κατασκευαστών.

ENERGY & INDUSTRIAL PROJECTS

Our office specializes in analysis and design of energy plants and projects for industry. Large-scale projects with special demands and strict regulations have been analyzed by our partners. Detailed deliverables (analysis reports, detailed drawings, BIM services and shop drawings) support our clients and boost the manufacturers’ work.